admin

17/07/2023

ข้อควรรู้ ก่อนใช้บริการกำจัดปลวก

ปลวกเป็นแมลงอันตรายที่กัดกินไม้และสายไฟ จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องกำจัดสิ่งเหล่านี้เพื่อปกป้องความปลอดภัยของคุณ นอกจากนี้ยังสามารถก่อให้เกิดความเสียหายต่อทรัพย์สินอย่างรุนแรงซึ่งจะต้องมีการซ่อมแซมค่าใช้จ่ายสูง

admin

24/01/2023

วิธีกำจัดปลวกด้วยเหยื่อและกำจัดปลวกด้วยสารเคมี 

การกำจัดปลวกมีหลากหลายวิธี แต่มีสองวิธีที่มักจะใช้กันบ่อยครั้งและนิยมมากที่สุดคือ การกำจัดปลวกด้วยเหยื่อล่อและสารเคมี

admin

19/01/2023
1 2
ติดต่อเรา